Ööpäevaringne hooldusteenus

 • SA Tartu VTHK eakate hooldusosakonda teenustele suunatakse Tartu linna ja teiste kohalike omavalitsuste kliente vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja teiste omavalitsuste vastavatele korraldustele.
 • Kliendi poolt täielikult tasutud teenustele pole suunamiskiri vajalik, seda asendab teenuse saamise taotlus.
 • Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse vastuvõtu päeval leping teenuse osutamiseks.
 • Ööpäevaringse hooldamise leping sõlmitakse juhul, kui on tagatud ambulatoorse arstiabi, sealhulgas õendusteenuse osutamine kliendile haigekassa vahenditest.
 • Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu korras.
 • Vastuvõtt tööpäeviti 9.00 – 17.00 I korrusel;
 • Teenusele võetakse isik peale lepingu sõlmimist ja isiku poolt makstava ettemaksu tasumist.
 • Lepingu sõlmimisel tutvustab osakonna juhataja või tema poolt volitatud isik kliendile osakonna töö- ja kodukorda, Hooldekeskuse teenuse tarbijate õiguste Hartat, tegutsemiskorda erakorralistel juhtumitel (tulekahju vms).
 • Lepingu pikendamine või uuendamine toimub ainult suunamise õigust omava asutuse/isikute otsuse alusel.
 • Kliendi poolt täielikult tasutud teenuste lepingu pikendamine toimub kokkuleppel kliendi seadusliku esindajaga.
 • Teenuse katkestuseks loetakse alla 7 päevast teenuselt eemalviibimist, mille järgselt on vajalik tuua perearsti hinnang toetusvajadusele. Lepingu katkestamisest on vajalik ette teatada vähemalt jooksva kuu 3.-x kuupäevaks juhul, kui klient ei lähe muudele tervishoiu või hoolekande teenustele. Kui lepingu katkestus kestab rohkem kui kaks nädalat, siis loetakse seda lepingu lõpetamiseks ja taas teenusele tulemine toimub üldise järjekorra alusel.
 • Kõigil lepingu osapooltel on õigus leping lõpetada teatades ette vähemalt kaks tööpäeva v.a isiku surma korral.
 • Lepingu tähtaja lõppedes, kui ei ole sõlmitud uut kokkulepet, tõuseb teenuse hind 20%
 • Hooldekeskus võib lõpetada lepingu ühepoolselt teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral.
 • Hooldekeskus võib lõpetada lepingu ühepoolselt kui ei täideta lepingutingimusi.
 • Teenuse lõppemisel tehakse tasaarvestus tegelikku teenuse mahtu arvestades 5 tööpäeva jooksul.
 • Klient ja/või tema lähedased tagavad vajalike ravimite olemasolu, kui see on näidustatud. Kliendi enda käes Hooldekeskuses viibimise aja jooksul ravimeid ei ole.
 • Kui lähedane soovib klienti pansionaadist ajutiselt koju võtta ka rohkemaks kui kolmeks päevaks ja samal ajal säilitada voodikoht, tuleb maksta ka eemalviibitud aja eest.
 • Klient on teenusel osakonna poolt antud riietes.