Päevahooldusteenus

 • SA Tartu VTHK eakate hooldusosakonda päevahooldusteenusele suunatakse kliente Tartu LV vastavate korralduste alusel.
 • Kliendi poolt täielikult tasutud teenusele pole suunamiskiri vajalik, seda asendab teenuse saamise taotlus.
 • Vastuvõtt tööpäeviti 9.00 – 17.00.
 • Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse vastuvõtu päevale järgneva nädala jooksul leping teenuse osutamiseks.
 • Päevahoolduse leping sõlmitakse juhul, kui vajadusel on tagatud ambulatoorse arstiabi, sealhulgas õendusteenuse osutamine kliendile haigekassa vahenditest.
 • Klient ja/või tema lähedased tagavad vajalike ravimite olemasolu, kui see on näidustatud.
 • Teenuse eest (toitlustamine ja transport) tasumine toimub ettemaksu korras.
 • Klientidele määrab ravimid kas eriala- või perearst, need peavad olema kliendil kaasas ja vajadusel jagatakse hooldaja poolt kliendile raviplaanist lähtuvalt.
 • Lepingu sõlmimisel tutvustab päevakeskuse vastutav töötaja päevakeskuse töö- ja kodukorda, Hooldekeskuse teenuse tarbijate õiguste Hartat, tegutsemiskorda erakorralistel juhtumitel (tulekahju vms).
 • Lepingu pikendamine või uuendamine toimub ainult suunamise õigust omava asutuse/isikute otsuse alusel.
 • Kliendi poolt täielikult tasutud teenuste lepingu pikendamine toimub kokkuleppel kliendi seadusliku esindajaga.
 • Kõigil lepingu osapooltel on õigus leping lõpetada teatades ette vähemalt kaks tööpäeva v.a isiku surma korral.
 • Hooldekeskus võib lõpetada lepingu ühepoolselt teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral.