Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus osutab rehabilitatsiooniteenust alates 1997.a.

 • Registreerimine
 • Asukoht
 • Rehabilitatsiooniteenused, -protsess
 • Meeskond

Rehabilitatsiooniteenustele saab registreerida tööpäeviti 8.00 – 16.30:

 • helistades tel. 5665 8204
 • e- posti teel rehab.teenus@tartuvthk.ee
 • postitades kirja aadressile Staadioni 52, 51008 Tartu
 • kohale tulles aadressile Staadioni 52, Tartu, keskmine trepikoda,  III korrus kabinet 313.

MEIE ASUKOHT: Staadioni 52 (III.korrus), Tartu linn.

 

 • Parkimine on maja esisel parklas tasuta.
 • Tartu kesklinnast saate aadressile Staadioni 52   sõita bussiga nr. 4 (asute bussi Hansakeskuse eest ja väljute peatuses Aiandi) või bussiga  nr.7 (asute bussi Hansakeskuse eest ja väljute peatuses Nurme). Busside sõidugraafikud on kättesaadavad aadressil http://tartu.peatus.ee/#city  
 • Majja pääseb ratastooliga jõe poolsest trepikojast mööda kaldteed. Majas sees on korruste vahel liikumiseks lift.

Ootame rehabilitatsiooniteenustele psüühilise erivajadusega inimesi alates 16.eluaastast.

Teenusele saabumine:
Rehabilitatsiooniteenustele tulles võtke kaasa

 • suunamiskiri või muu rahastamist tõendav dokument (  otsus )
 • isikut tõendav dokument
 • eestkoste puhul eestkostet tõendav dokument ja eestkostja isikut tõendav dokument
 • kehtiv rehabilitatsiooniplaan

Rehabilitatsiooniprotsess:

 • Rehabilitatsiooniprotsessi ajal juhendab Teid koordinaator, kes korraldab Teie vastuvõtud teenustele ja konsulteerib Teid tegevuskava elluviimisel. Samuti abistab ta Teid tegevuskava teostumiseks vajalike teenuste leidmiseks väljaspool asutust kogu rehabilitatsiooniprotsessi ajal. 
 • Rehabilitatsioooniteenuseid osutatakse aadressil Staadioni 52, Tartu tööpäeviti kella 8.00 -16.30.

Rehabilitatsiooni teenuste ajal on võimalik  lisaks:

Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine- ja planeerimine toimub inimese ja meeskonna ühistööna. Sõnastatakse inimese täpne eesmärk ja koostatakse selle saavutamiseks tegevuskava. Teenuse tulemusena valmib rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine on individuaalse nõustamise teenus, mis abistab inimest tegevuskavas planeeritud teenuste ja tegevuste toimumisel tekkivate takistuste üleandmiseks.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine on spetsialisti erialane hindamistegevus, milles tuuakse välja põhjused olemasoleva tegevuskava muutmiseks või koostatakse kokkuvõte teostatud tegevuskava tulemustest. Teenuse tulemusena valmib kirjalik dokument.

Alljärgnevaid teenuseid osutatakse nii individuaal-, grupi- kui perenõustamisena:

Sotsiaaltöötaja teenus, nii individuaalne kui perenõustamine - Sotsiaaltöötaja teenus on suunatud teenuse kasutaja ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja selgitab koostöös teenuse kasutajaga välja sotsiaalmajandusliku toimetuleku takistajad, määratleb probleemid, leiab teenuse kasutaja olemasolevad tugevused ning seejärel jõuab koos isiku endaga temale sobivate sekkumismeetodite valikuni.

Arsti teenus on suunatud teenuse kasutaja tervisliku üldseisundi hindamisele ja uurimisele. Arst selgitab välja koostöös teenuse kasutajaga piirangud, mida võib puue või terviseprobleem seada igapäevasele toimetulekule, töötamisele või hariduse omandamisele. Arst määrab ka vajadusel abivahendi, kui seda ei ole eelnevalt hinnatud tegevusterapeudi teenuse raames.

Kogemusnõustamise teenus, nii individuaalne kui grupinõustamine – kogemusnõustaja jagab teenuse saajaga sarnaseid kogemusi ning teadmisi ja pakub kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset või praktilist tuge. Kogemuslikud teadmised kujutavad endast eriomaseid teadmisi ja oskusi, mida ollakse elu jooksul teatud olukordades omandanud: näiteks krooniline füüsiline/somaatiline või psühhosomaatline haigus, psüühikahäire/meeleoluhäired või mingi traumeeriv sündmus.

Loovterapeudi teenus – loovteraapia teenuse raames rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Muusikateraapia on teraapiavorm, milles nii muusika kuulamisele põhinevaid meetodeid kui ka vaba, improvisatsioonilist musitseerimist rakendatakse teraapilises suhtes eesmärgipäraselt tervise säilitamiseks või parandamiseks ning ka haiguste või sisemise tasakaalutuse ennetamiseks. Teenuse saajale pakutakse turvalist keskkonda ning arvestatakse teenuse saaja võimeid ja oskusi.

Psühholoogi teenused võimaldavad inimesel ja tema lähedastel saada informatsiooni ja konsultatsiooni isikliku toimetuleku, suhtlemise ja töövõimaluste optimeerimiseks. Abistame Teid sobivate sekkumistehnikate valikul. Vajadusel koostame Teile sobiva programmi probleemi lahendamiseks.

Füsioterapeudi teenus on suunatud teenuse saajate liigutuste funktsiooni hindamisele ja taastamisele rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamiseks.  Füsioterapeut:

 • hindab teenuse saaja tugi-liikumisaparaadi seisundit;
 • koostab spetsiaalse harjutuste programmi, mis vastab teenuse saaja vajadustele ja on talle jõukohane;
 • jälgib rehabilitatsiooniprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
 • annab teenuse saajale nõu õigete abivahendite valimisel;
 • annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, ortopeed, tegevusterapeut jne);
 • veendub, et rehabilitatsiooniteenuse lõppemisel on teenuse saaja iseseisvam ja saanud vajalikud juhised edasi tegutsemiseks (individuaalne harjutusprogramm, juhised iseseisvalt oma tervise eest hoolitseda).

Eripedagoogi teenuse eesmärgiks on intellektipuudega noorte ning täiskasvanud isikute igakülgse arengu toetamine ning ühiskonda kaasamine. 
Teenusesisesed tegevused keskenduvad elementaarsete oskuste arendamisele ning iseseisva toimetuleku omandamisele:

 • Kognitiivsete oskuste arendamine,
 • Kommunikatiivne arendamine,
 • Sotsiaalsete oskuste ja eneseteeninduse õpetamine,
 • Silma ja käe koostöö arendamine,
 • Arendus- ja õppimisvõimaluste määratlemine ning vajadusel seostamine haridusasutustega.

Tegevusterapeudi teenus  algab kliendi tegevusvõime hindamisest. Hinnatakse toimetulekut igapäevategevustega, abivahendite kasutamise ning keskkonna kohandamise vajadust. Tegevusteraapia protsessi käigus õpetatakse vajalike abivahendite kasutamist, antakse soovitused elu- ja töökoha kohandamiseks, nõustatakse ja juhendatakse igapäevaelu tegevustega toimetuleku säilitamise ja edendamise eesmärgil.


 

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rehabilitatsioonimeeskonna erialaline koosseis:

Sotsiaaltöö: Valentina Rannikmaa
Arstiteadus: Olev Toomla
Tegevusteraapia: Kadri Paal
Psühholoogia: Ülle Lepik, Gerly Tamm, Jane Kuperjanov
Füsioteraapia: Miia Sulg
Loovteraapia: Liliana Samuljak
Logopeedia: Margaret Pill
Eripedagoogika: Kadri Paal
Kogemusnõustamine: Ene Soidla, Inge Vallandi

Rehabilitatsioonispetsialisti teenuste hinnakiri

1. Sotsiaaltöötaja teenus 20 EUR
2. Sotsiaaltöötaja grupinõustamine 5 EUR
3. Sotsiaaltöötaja perenõustamine 25 EUR
4. Tegevusterapeudi teenus 30 EUR
5. Tegevusterapeudi grupinõustamine 7 EUR
6. Tegevusterapeudi perenõustamine 35 EUR
7.  Psühholoogi teenus 25 EUR
8. Psühholoogi grupinõustamine 7 EUR
9. Psühholoogi perenõustamine 30 EUR
10.  Eripedagoogi teenus 20 EUR
11. Eripedagoogi grupinõustamine 5 EUR
12. Eripedagoogi perenõustamine 25 EUR
13. Loovterapeudi teenus 25 EUR
14. Loovterapeudi grupinõustamine 7 EUR
15. Loovterapeudi perenõustamine 30 EUR
16. Logopeedi teenus 25 EUR
17. Logopeedi grupinõustamine 5 EUR
18. Logopeedi perenõustamine 30 EUR
19. Kogemusnõustaja teenus 15 EUR
20. Rehabilitatsiooniprogramm Tahan tööle  1800 EUR