Toetatud elamise teenus

  • Teenuse eesmärk
  • Teenusele saamine
  • Teenuse kasutamine
  • Eluruumid
  • Kontakt

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamise eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet (SKA) oma suunamiskirjaga. Suunamiskirja saamiseks on vajalikud:

  • Psühhiaatri hinnang erihoolekandeteenusele saamiseks
  • Isiku taotlus

Blanketid on saadaval SKA kodulehel.

Lisaks on teenusele saamiseks SA Tartu VTHK poolt seatud tingimused:

  • Tartu LV antud ruumides on vajalik, et isik on registreeritud Tartu linna elanikuna vähemalt 2 aastat.
  • Tagatisraha 44.74 € tasumine teenusele asudes, mis tagastatakse teenuse lõppedes ja kui isikul pole tasumata arveid.

Teenuse kasutamise ajal on tarvis täita kodukorras ning üürilepingus märgitud kohustusi. Igakuiselt tuleb tasuda korteri hoolduskulud, kulutatud vee, gaasi ja elektri eest. Lisaks on vaja tasuda üüri kuni 35 € kuus. Toimetuleku toetuse taotlemine toimub Tartu linnas ettenähtud tingimustel sotsiaalabi osakonna kaudu. Koduloomade pidamine toetatud elamise eluruumides on keelatud, samuti on keelatud suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine. 1 kord nädalas tuleb osaleda korterielanike koosolekul juhendaja juhendamisel. Külalised võivad külas käia teise elaniku nõusolekul ja küllakutsuja vastutusel. Allüürnikke ei või võtta. Lepingud on tähtajalised, sõlmitakse kuni 5 aastaks.

SA Tartu VTHK pakub toetatud elamise teenust kuni 37-le isikule. Teenuse kasutajate eluruumid asuvad erinevates Tartu linna elurajoonides. Eluruumid on 1-2 toalised, nendes on pesemise ja toiduvalmistamise võimalused. Eluruumid on möbleeritud esmavajaliku mööbliga, soovi korral saab kaasa võtta oma mööbli, kodumasinad ja lisandid (kardinad, vaibad, pildid, toalilled jms.). Lepingud interneti ja televisiooniteenuste kasutamiseks sõlmib iga elanik ise. Vee ja elektri kulu mõõdetakse mõõturitega ning jagatakse kasutajate vahel. Ümberehitused eluruumides on keelatud. Remont ja avariide likvideerimine toimub üürileandja abiga.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses, aadressil Staadioni 52, saavad elanikud  soovi korral kasutada soodsaid pesupesemise, sauna- ja duššiteenuseid ning osta hommiku- ja lõunasööke.

Kersti Roosmets, vanemtegevusjuhendaja
Telefon 55 522 962
Aadress: Tartu, Staadioni 52, II korrus
e-mail: toet.elamine@tartuvthk.ee