Töötamise toetamise teenus

 • Üldinfo
 • Kliendid meist
 • Täpsem info töötamise toetamise teenuse kohta
 • Töötukassa aitab töö leidmisel
 • Kontakt

Töötamise toetamise teenus on Sulle:

 • Kui sa otsid sobivat tööd
 • Kui sul on tervise häire tõttu raske säilitada tööd

Pöördu meie poole ja me

 • Aitame leida jõukohast tööd
 • Juhendame arvutis töö otsimisel ja tööle kandideerimisel
 • Juhendame CV koostamisel
 • Nõustame valmistumisel tööintervjuuks
 • Nõustame suhtlemisel tööandjaga

Meie kliendid töötavad sellistel ametikohtadel - kärupaigutaja, klienditeenindaja, projektijuht, puhastusteenindaja, transporttööline, nõudepesija, ehitustööline, köögi abitööline, kassapidaja, pesutoa tööline, puidutööline. 

Juhendaja leidis tööpakkumise ajalehest ja soovitas seda mulle... (loe edasi)

Helistasime koos tööandjale ja kutsuti proovipäevale. Proovipäev oli edukas ja tänu juhendaja leitud tööpakkumisele sain endale töö koristajana.

work1

Mina leidsin endale töö tänu asutuse sorteerimisrühmale... (loe edasi)

Käisin seal tööd proovimas ja harjutamas ning siis kui olin ennast tõestanud, pakkus tööandja mulle tööd sinna.

work2

 

Töötamise toetamise teenuse eesmärk

Töötamise toetamise üldised eesmärgid on leida isikule töökoht, mis vastab tema võimetele ning vajadustele ja sellel töökohal püsimine.

Töökohad avatud tööturul

Töötamise toetamise kliendid töötavad näiteks järgmistel ametitel: kärupaigutaja kaubanduskeskustes, kaubapaigutaja, andmesisestaja, köögi abitööline, kojamees, koristaja, sekundaarse tooraine sorteerija, talutööline. Sageli töötatakse osalise koormusega (näiteks 6, 4 või 3 tundi päevas). Ka selles osas arvestatakse kliendi jõudlust ja vajadusi.

Töötukassa praktika

Töötuks registreeritutele pakub Eesti Töötukassa võimalust kasutada praktikateenust. Praktika eesmärk on õppida uusi oskusi või arendada olemasolevaid, et seejärel püüda suunduda avatud tööturule. Praktika kestel maksab Töötukassa praktikantidele stipendiumi ja sõidutoetust. Tartu VTHK aitab oma klientidel leida ka praktikakohti, näiteks saab kandideerida andmesisestus-, köögi abitöö, puidutöö ja puhastusteeninduse praktikale.

Töörühmad SA Tartu VTHK-s

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses on võimalik osaleda seitsmes erinevas kaitstud töö rühmas. Valida saab käsitöö-, kunsti-, pesutoa, puidutööde, puhastus- ja hooldustööde ning taaskasutatavate jäätmete sorteerimise töötubade vahel. Kaitstud töö rühmas töötamise aeg võib olla ka näiteks 1-2 tundi päevas 2-3 päeval nädalas, kui inimene tunneb, et esialgu rohkem ei jaksa.

Töötamise toetamise teenuse osutamine

Töötamise toetamise teenust osutatakse läbi erinevate tegevuste vastavalt inimese vajadustele ja soovidele. Vajaduste väljaselgitamiseks ning eesmärkide seadmiseks viiakse isikuga esmalt läbi intervjuu varasema tausta ning hetkesuundade uurimiseks, pakutakse kutsenõustamist ning võimalust esialgu töötada kaitstud tööl, koostatakse tegevuste kava lähtuvalt inimese vajadustest.

Töötamise toetamise teenuse raames pakutakse näiteks:

•  CV koostamist
•  Abi töökoha leidmisel ja pakkumistele kandideerimisel
•  Tööintervjuuks valmistumist ja võimalust käia intervjuul koos juhendajaga
•  Nõustamist ja abi erinevate probleemide lahendamisel töö otsimise ja tööl käimise ajal, sh näiteks lepingute sõlmimisel
•  Abi tööandjaga suhtlemisel, tekkivatele probleemidele ja küsimustele lahenduse leidmisel

Abi erivajadusega inimestele ja nende tööle võtmiseks.

Töötukassa pakub järgmisi teenuseid:

 • abistamine tööintervjuul;
 • tööruumide ja -vahendite kohandamine;
 • tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine;
 • tugiisikuga töötamine;
 • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine.

Töötuna arvelevõtmine

Registreeritud töötu on inimene, kes ei tööta, on töötukassas arvele võetud ja otsib tööd.
Töötuna arvelevõtmiseks pöörduge isiklikult sobivasse töötukassa osakonda konsultandi vastuvõtule ning võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.
Tartumaa osakond: Vaksali 17a, Tartu, tel 737 7100
Lahtiolekuajad:
E, K, N 8:15 - 16:00
T 8:15 - 17:30
R 8:15 - 12:00
Teie töötuna arvelevõtmiseks küsib konsultant teilt asjakohased andmed ning sisestab need töötukassa infosüsteemi. 30 päeva jooksul pärast töötuna arvelevõtmist koostate koos töötukassa konsultandiga individuaalse tööotsimiskava.

Kui olete töötuna arvele võetud, aitame teil:

 • leida tööpakkumisi ja sobivat tööd;
 • täiendada tööotsinguteks vajalikke oskusi;
 • koostada individuaalse tööotsimiskava;
 • analüüsida tööotsimisel ja  tööle asumisel tekkida võivaid probleeme;
 • selgitada välja tööle saamiseks vajalikud tugiteenused.
Töötuna arvel olles on teil õigus:
 • saada ajakohast informatsiooni tööturul toimuvast ning abi ja tuge tööotsingutel;
 • Taotleda töötuskindlustushüvitist või töötutoetust;
 • osaleda tööle saamist toetavatel teenustel vastavalt vajadusele.
Töötuna arvel olles olete kohustatud:
 • osalema individuaalse tööotsimiskava koostamisel;
 • täitma individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud tegevusi
 • pöörduma määratud ajal ja korras vähemalt kord 30 päeva jooksul töötukassasse vastuvõtule vastavalt tööotsimiskavas kokkulepitule;
 • otsima tööd iseseisvalt ja teavitama töötukassat tööotsimise protsessist;
 • vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma.
Sobivast tööst keeldumise puhul on töötukassal õigus rakendada järgmisi seadusest tulenevaid sanktsioone:
 • esimene põhjendamatu sobivast tööst keeldumine: lõpetatakse töötuskindlustushüvitise maksmine või peatatakse 10 päevaks töötutoetuse maksmine;
 • teine põhjendamatu keeldumine: lõpetatakse töötutoetuse maksmine;
 • kolmas põhjendamatu keeldumine: lõpetatakse töötuna arvelolek.

Kui soovite taotleda töötuskindlustushüvitist, esitage tööandja tõend kindlustatule või tõendi puudumisel viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise dokument. Kui soovite taotleda töötutoetust, esitage tööandja tõend kindlustatule või tõendi puudumisel töö- või teenistussuhte (-suhete) algust ja lõppu tõendav dokument.

Aadress: Staadioni 52, II.korrus
Kristiina Kivest: tel.56652196
ttteenus2016@gmail.com